Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Platnosť výzvy: od 9. 7. 2013 do 30. 11. 2013
Kód výzvy: OPVaV-2013/2.2/09-RO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásilo dňa 9. júla 2013  priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier" v rámci prioritnej osi 2. Podpora výskumu a vývoja, opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, číslo:

OPVaV-2013/2.2/09-RO