Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 2. Energetika
Opatrenie: 2.1. Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Platnosť výzvy: od 24. 5. 2013 do 22. 8. 2013
Kód výzvy: KaHR–21SP–1301

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. mája 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2. Energetika, opatrenie 2.1  Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike, číslo:

KaHR–21SP–1301