Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Opatrenie: 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Platnosť výzvy: od 24. 5. 2013 do 23. 8. 2013
Kód výzvy: OPŽP-PO1-13-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 24. 05. 2013 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k prioritnej osi 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, opatrenie 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, číslo:

OPŽP-PO1-13-1