Regenerácia sídiel

Operačný program: Bratislavský kraj
Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
Platnosť výzvy: od 2. 5. 2013 do 2. 10. 2013
Kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlásilo dňa 2. mája 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 1. Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, číslo:

OPBK/2013/1.1/12-ISRMO