Národný projekt: Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: 3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Opatrenie: 3.1. Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu
Platnosť výzvy: od 30. 4. 2013 do 16. 9. 2013
Kód výzvy: OPIS-2013/3.1/01-NP

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 30. 04. 2013 písomné vyzvanie na národný projekt "Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska “ v rámci Prioritnej osi 3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu, Opatrenie 3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu, číslo:

OPIS-2013/3.1/01-NP