Odpadové hospodárstvo

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: 4.3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
Platnosť výzvy: od 29. 4. 2013 do 29. 7. 2013
Kód výzvy: OPŽP-PO4-13-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo dňa 29. apríla 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 4. Odpadové hospodárstvo, operačné ciele 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.3 Naklaanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie:

OPŽP-PO4-13-1