Informatizácia spoločnosti

Operačný program: Bratislavský kraj
Prioritná os: 2. Vedomostná ekonomika
Opatrenie: 2.2 Informatizácia spoločnosti
Platnosť výzvy: od 26. 4. 2013 do 26. 7. 2013
Kód výzvy: OPBK/2013/2.2/11

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Bratislavský kraj vyhlásilo dňa 26. 04. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2. Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti, číslo:

OPBK/2013/2.2/11