Regenerácia sídiel

Operačný program: Bratislavský kraj
Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
Platnosť výzvy: od 22. 4. 2013 do 25. 7. 2013
Kód výzvy: OPBK/2013/1.1/10

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Bratislavský kraj vyhlásilo dňa 22. 04. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 1. Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, číslo:

OPBK/2013/1.1/10