Elektronizácia služieb miest - "eMestá"

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.2. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Platnosť výzvy: od 18. 4. 2013 do 18. 7. 2013
Kód výzvy: OPIS-2013/1.2/05

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 18. 04. 2013 výzvu "Elektronizácia služieb miest - "eMestá"“ v rámci Prioritnej osi 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, číslo:

OPIS-2013/1.2/05