Odpadové hospodárstvo

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: 4.1.Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Platnosť výzvy: od 18. 4. 2013 do 17. 7. 2013
Kód výzvy: OPŽP-PO4-13-2-LSKxP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu v rámci prioritnej osi 4. Odpadové hospodárstvo, operačné ciele 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov:

OPŽP-PO4-13-2-LSKxP