Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1. Infraštruktúra vzdelávania
Platnosť výzvy: od 21. 1. 2008
Kód výzvy: ROP-1.1-2008/01

Výzva vyhlásená Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre Regionálny operačný program:

ROP-1.1-2008/01