Pilotná výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 1.2 OPBK

Operačný program: Bratislavský kraj
Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava
Platnosť výzvy: od 31. 3. 2008
Kód výzvy: OPBK/2008/1.2/01

Výzva vyhlásená Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre Operačný program Bratislavský kraj:

OPBK/2008/1.2/01