Pilotná výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 1.1 OPBK

Operačný program: Bratislavský kraj
Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
Platnosť výzvy: od 31. 3. 2008
Kód výzvy: OPBK/2008/1.1/01

Výzva vyhlásená Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre Operačný program Bratislavský kraj:

OPBK/2008/1.1/01