Odpadové hospodárstvo

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: 4.1.Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Platnosť výzvy: od 1. 2. 2010 do 5. 5. 2010
Kód výzvy: OPŽP-PO4-10-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 4: Odpadové hospodárstvo, operačné ciele: 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2. Podpora aktivít zhodnocovania odpadov:

OPŽP-PO4-10-1