Novinky v systéme implementácie fondov EÚ z dielne CKO

  • Dátum: 4. 9. 2007

V oblasti poskytovania finančných prostriedkov z programov Európskej únie Slovenská republika vstupuje už do svojho druhého programového obdobia 2007-2013, čo je pre ňu historicky významnou skutočnosťou. Práve v tomto programovom období bude Slovenská republika prvýkrát riadiť a implementovať prostriedky štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu počas celej dĺžky jeho trvania, ktoré sú v cca 7 – násobne vyššom objeme v porovnaní so skráteným programovacím obdobím 2004 – 2006. Na rozdiel od predchádzajúceho programovacieho obdobia ciele a strategické priority súčasného obdobia dávajú možnosti komplexnejšieho a efektívnejšieho riešenia regionálnych a horizontálnych problémov.

Nové programové obdobie 2007 – 2013 nadväzuje na skúsenosti, ktoré Slovensko získalo už pri čerpaní prostriedkov minulého obdobia, preto je nevyhnutné využiť ich a prostredníctvom toho kvalitne nastaviť systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Vzhľadom na uvedené je potrebné využiť pozitívne predchádzajúce skúsenosti, zabezpečiť už spomínané odovzdávanie a využívanie nadobudnutých skúseností, ale aj zaviesť a osvojiť si nové prvky v systéme a zamerať sa na neustále skvalitňovanie procesov riadenia a koordinácie.

Výzvou pre programové obdobie 2007 – 2013 je zabezpečenie takého systému riadenia, ktorý umožní vyššiu mieru koordinácie a koncentrácie pomoci, čo povedie k efektívnejšiemu a účinnejšiemu využívaniu finančných prostriedkov fondov Európskeho spoločenstva v porovnaní s programovacím obdobím 2004 – 2006. V súvislosti so zabezpečovaním dosiahnutia tohto cieľa je potrebné v rámci systému programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia Národného strategického referenčného rámca SR pre 2007 – 2013 (NSRR) zabezpečiť súlad a koordináciu medzi NSRR a jednotlivými operačnými programami a ostatnými strategickými dokumentmi na všetkých úrovniach programovej štruktúry. Dosiahnutie koordinácie a súladu je možné len pri zabezpečení funkčného prepojenia dvoch základných úrovní systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - strategickej úrovne (NSRR) a operačnej úrovne (operačné programy).

Strategická úroveň systému riadenia operačných programov v NSRR je zabezpečovaná Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálnym koordinačným orgánom (ďalej CKO) v oblasti riadenia, Certifikačným orgánom v oblasti finančného riadenia a Orgánom auditu v oblasti kontroly a auditu, pri plnom rešpektovaní kompetencií riadiacich orgánov operačných programov. Centrálnym koordinačným orgánom pre operačné programy v NSRR (t.j. pre cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Certifikačným orgánom a orgánom auditu je Ministerstvo financií SR.

Operačnú úroveň systému implementácie NSRR zabezpečujú riadiace orgány jednotlivých operačných programov, resp. sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi (ak sú relevantné pre daný operačný program).

V rámci nastavenia procesov pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný orgán vychádza z tzv. „princípu 3Z“ (zjednotenie, zjednodušenie, zefektívnenie). Cieľom je uplatniť tento princíp „3Z“ na všetkých úrovniach riadenia pomoci najmä vo vzťahu k prijímateľom. Výsledkom by malo byť pre žiadateľov a prijímateľov zjednodušenie postupov pri predkladaní projektov, ako aj skrátenie času administrácie a hodnotenia projektov, a tým aj odstránenie administratívnej náročnosti, posilnenie transparentnosti celého procesu a v neposlednom rade všeobecné zjednotenie dostupnosti k finančným prostriedkom zo ŠF a KF.

Zjednodušenie procesov je možné dosiahnuť širším využitím informačných technológií, resp. silnejšou podporou práce s IT technológiami (v zmysle princípov stanovených v rámci e-governmentu). MVRR SR ako CKO vytvára novú verziu Informačného a monitorovacieho systému ITMS II pre nové programové obdobie 2007 – 2013, čo prispeje k zefektívneniu implementácie prostriedkov EÚ. V tejto súvislosti sa spustí portál – verejná časť ITMS, ktorá umožní žiadateľom priamo písať a vytvárať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) z prostriedkov štrukturálnych fondov a tiež umožní príjemcom príspevku priamo písať a vytvárať žiadosti o platby pri zúčtovávaní prostriedkov. Dáta z portálu budú prenášané priamo do ITMS, čím sa práca zamestnancov riadiacich orgánov zjednoduší a to tak, že už nebudú musieť prácne sami zadávať všetky dáta do ITMS ale budú tieto dáta len kontrolovať, príp. ich v prípade chybného zadania upravovať. Žiadatelia vďaka novému ITMS budú mať prehľad o tom, v akom stave sa ich žiadosti nachádzajú. Tým, že na portáli bude zabezpečená automatická kontrola správnosti zadávaných údajov, sa zníži aj chybovosť vypĺňania žiadostí a následne sa skráti aj priemerný čas ich vybavovania. ITMS bude zabezpečovať aj podporu automatizácie podporných procesov agendy súvisiacej s implementáciou štrukturálnych fondov.

V rámci nastavovania procesov riadenia a implementácie ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 CKO kladie veľký dôraz na zabezpečenie transparentnosti a prehľadnosti celého procesu predkladania a hodnotenia projektov. Pre žiadateľov to v praxi bude znamenať najmä:

  • jednotnú štruktúru všetkých výziev na predkladanie projektov, jednotnú štruktúru formulárov žiadostí o poskytnutie NFP, zmluvných formulárov, príručiek pre žiadateľa a najmä zníženie počtu povinných príloh,
  • nemennosť podmienok výzvy vo vzťahu ku žiadateľovi,
  • stanovenie minimálnej dĺžky zverejnenia výzvy,
  • uplatňovanie klarifikácie (t.j. kladenie dôrazu na kvalitu predkladaných projektov pri hodnotení a nie na ich splnenie podmienok formálnych náležitostí),
  • operatívna komunikácia žiadateľov a prijímateľov cez verejný portál ITMS
  • a nastavenie dĺžky celého schvaľovacieho procesu maximálne na 70 dní.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný orgán vyvíja a bude naďalej vyvíjať veľké úsilie na zabezpečenie toho, aby Slovensko využilo všetky ponúkané možnosti a finančné zdroje z programov Európskej únie čo najefektívnejšie a v prospech všetkých svojich občanov.