EK vydala Rozhodnutie o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti – „OP IS je schválený“

  • Dátum: 17. 9. 2007
  • Operačný program Informatizácia spoločnosti

Dňa 17. septembra 2007 bolo v Bruseli oficiálne podpísané „Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma Operačný program Informatizácia spoločnosti pre pomoc Spoločenstva z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci konvergenčného cieľa v regiónoch na Slovensku okrem Bratislavy na programové obdobie 2007 - 2013“.

Rozhodnutím Európskej komisie bola potvrdená nasledovná štruktúra prioritných osí OP IS:

1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Maximálny podiel spolufinancovania z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj sa stanovil na 85%, čo predstavuje objem finančných prostriedkov vo výške 993 095 405 Eur a vnútroštátny príspevok vo výške 175 252 131 Eur.

Maximálny podiel spolufinancovania tak predstavuje pre:

prioritnú os 1. 702 268 409 Eur
prioritnú os 2. 163 541 958 Eur
prioritnú os 3. 96 201 152 Eur

ÚV SR ako Riadiaci orgán pre OP IS (RO OP IS) a MF SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO OP IS) pripravujú ďalšie programové dokumenty potrebné k vyhláseniu výziev na predkladanie projektov.

Dokument OP IS nájdete tu.