EK vydala Rozhodnutie o Operačnom programe Doprava – „OP D je schválený“

  • Dátum: 26. 9. 2007
  • Operačný program Doprava

Dňa 13. septembra 2007 bolo v Bruseli oficiálne podpísané „Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma Operačný program Doprava pre pomoc Spoločenstva v rámci Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013. Materiál predstavuje východiskový dokument pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007-2013 v oblasti dopravy. Definuje sektorové zámery, ciele a priority, ktoré budú spolufinancované z prostriedkov Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Rozhodnutím Európskej komisie bola potvrdená nasledovná štruktúra prioritných osí OP D:

Prioritné osi financované z Kohézneho fondu:

5.1.1 Prioritná os 1 – Železničná infraštruktúra
5.1.2 Prioritná os 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T)
5.1.3 Prioritná os 3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy
5.1.4 Prioritná os 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov

Prioritné osi financované z ERDF:


5.2.1 Prioritná os 5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) )
5.2.2 Prioritná os 6 – Železničná verejná osobná doprava
5.2.3 Prioritná os 7 – Technická pomoc

MD SR ako Riadiaci orgán pre OP D pripravuje ďalšie programové dokumenty potrebné k vyhláseniu výziev na predkladanie projektov.

Dokument OP D nájdete tu.