EK vydala Rozhodnutie o Regionálnom operačnom programe – „ROP je schválený“

  • Dátum: 27. 9. 2007
  • Operačný program Regionálny operačný program

Dňa 24. septembra 2007 bolo v Bruseli oficiálne podpísané „Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma Regionálny operačný program pre pomoc Spoločenstva v rámci Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013.

Regionálny operačný program (ROP) na roky 2007-2013 predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava na regionálnu infraštruktúru ako na jeden z najdôležitejších determinantov kvality života obyvateľstva. Intervencie prostredníctvom ROP sú cielene smerované na podporu vybavenosti územia zariadeniami občianskej infraštruktúry s cieľom naplniť súčasné kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky a na ich vyváženú dostupnosť prostredníctvom skvalitňovania a rozširovania dopravných a sídelných prvkov vybavenosti územia. Charakter intervencií ROP v rámci regionálnej infraštruktúry zároveň prispieva k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti a bezbariérovosti budov využívaných zariadeniami občianskej infraštruktúry.

Globálny cieľ ROP definovaný ako „Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch” je napĺňaný prostredníctvom dosahovania špecifických cieľov ROP, ktorých napĺňanie je merateľné na úrovni prioritných osí ROP. Špecifické ciele sú určené nasledovne:

1. Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania
2. Zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti
3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu
4. Posilnenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev
5. Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov
6. Efektívne riadenie a implementácia ROP

Špecifické ciele ROP sú napĺňané prostredníctvom prioritných osí. Rozhodnutím Európskej komisie bola potvrdená nasledovná štruktúra prioritných osí:

1. Infraštruktúra vzdelávania
2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra turizmu
4. Regenerácia sídiel
5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
6. Technická pomoc

MVRR SR ako Riadiaci orgán pre ROP pripravuje ďalšie programové dokumenty potrebné k vyhláseniu výziev na predkladanie projektov.

Dokument ROP nájdete tu.