MVRR SR prijme do zamestnania projektových a kontrolných manažérov

  • Dátum: 28. 9. 2007

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Základná infraštruktúra, INTERREG IIIA a Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2 v programovom období 2004 - 2006 a Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, programy cezhraničnej spolupráce a Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013

prijme do zamestnania

projektových a kontrolných manažérov

na výkon:

1. implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie (príjem, registrácia, hodnotenie projektov, príprava zmlúv o poskytnutí finančného príspevku, monitorovanie...)
2. kontroly realizácie projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie (kontrola procesu verejného obstarávania / verejnej obchodnej súťaže, kontrola doručených žiadostí o platbu vrátane kontroly na mieste realizácie projektu)

Požadované vzdelanie (zameranie, odbor): ekonomický alebo stavebný smer. Odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie je vítaná.

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa; resp. študenti v poslednom ročníku VŠ stavebného, ekonomického alebo IT zamerania

Ponúkaný plat: podľa zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe (9. platová trieda, miesto mimoriadnej významnosti; resp. motivujúce podmienky pre študentov v poslednom ročníku VŠ)

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: ihneď

Počet obsadzovaných pracovných pozícií: 25

Motivačný list a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu: agentura@build.gov.sk