Národná konferencia „Národný strategický referenčný rámec SR v programovom období 2007 – 2013“

  • Dátum: 10. 10. 2007

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný orgán v programovom období 2007 – 2013
pod záštitou predsedu vlády SR a ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR organizuje 11. októbra 2007 v Bratislave národnú konferenciu „Národný strategický referenčný rámec SR v programovom období 2007 – 2013“.

Cieľom konferencie, organizovanej na najvyššej úrovni, je predstaviť vybranej odbornej verejnosti Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007-2013, jednotlivé operačné programy a možnosti, ktoré ponúka nové programové obdobie 2007-2013 pri využívaní prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie.

Na túto konferenciu nadviažu regionálne konferencie, na ktorých budú odborníci širokej verejnosti okrem uvedených informácií tiež prezentovať systém riadenia a systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v novom programovom období.

Konferencia je financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ