Predstavenie NSRR 2007-2013 a Operačných programov v Inchebe dňa 11.10.2007

  • Dátum: 11. 10. 2007

Dňa 11.10.2007 sa v Bratislavskej Incheba Expo aréne konala konferencia, ktorej zámerom bolo predstavenie Národného strategického referenčného rámca schváleného Európskou komisiou. Zároveň poskytla pohľad na 10 operačných programov, prostredníctvom ktorých má Slovenská republika možnosť čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013.

Konferencia bola organizovaná pod záštitou predsedu vlády SR, Roberta Fica a ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR, Mariana Janušeka. Pozvanie prijal aj riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku Európskej komisie, José Palma Andrés. Ten vo svojom príhovore informoval, že transparentný proces pri čerpaní zdrojov EÚ je predpokladom zamedzeniu možných podvodov a korupcií, a vyzval na posilnenie administratívnych kapacít, prijatie opatrení na zlepšenie podmienok a zvýšenie zodpovednosti pri implementácií európskych fondov. Zároveň apeloval na médiá, aby venovali náležitú pozornosť vyváženému informovaniu verejnosti, a potvrdil, že do konca októbra sa schvália oba operačné programy financované z Európskeho sociálneho fondu - OP Vzdelávanie i OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zvýšenie potenciálu, dlhodobého rastu a rozvoja regiónov je podľa Andresa možné dosiahnuť investíciami do piatich priorít - infraštruktúra, dostupnosť regiónov, znalostná ekonomika, ľudské zdroje a vzdelanie. Investície do znalostnej ekonomiky pritom označil za prvoradé. Dôležitá je však podľa neho aj podpora inovácií podnikateľského prostredia, výskumu a vývoja ako aj sociálna politika.

Premiér Robert Fico v úvode podujatia ocenil pokrok, ktorý sa realizuje vďaka štrukturálnej pomoci hlavne v budovaní kvalitnej infraštruktúry v regiónoch. Pripustil, že pri príprave eurofondov sa stretáva regionálny a centrálny prístup, ale MVRR už pripravuje zmluvu o splnomocnení vyšších územných celkov pre implementáciu vybraných opatrení zo šiestich prioritných osí Regionálneho operačného programu. Zároveň poznamenal, že cieľom regionálnej politiky vlády je znižovanie medziregionálnych a vnútroregionálnych rozdielov. Za prostriedok na dosiahnutie tohto zámeru označil NSRR a 11 operačných programov. Tie by mali v sedemročnom období do roku 2013 zabezpečiť výrazné zvýšenie konkurencieschopnosti výkonu ekonomiky, trvalo udržateľný rozvoj a priblížiť SR k najvyspelejším členským štátom EÚ.

Konferencia bola určená pre vybranú odbornú verejnosť zastúpenú zástupcami ústredných orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, vybraných miest, zástupcami regionálnych rozvojových agentúr a euroregionálnych združení a ďalších organizácii v oblasti regionálneho rozvoja.