Dôležitá informácia pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z OP KaHR

  • Dátum: 1. 8. 2011
  • Sekcia Tlačové správy
  • Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Ministerstvo hospodárstva ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO OP KaHR“) informuje potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z OP KaHR v rámci plánovanej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, prioritná os 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu (http://www.mhsr.sk/harmonogram-vyziev-na-rok-2011/135526s), že Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) ako koordinátor horizontálnej priority marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“) zverejnil dňa 1. 8. 2011 na svojej internetovej stránke http://romovia.vlada.gov.sk/12915/vyzvy-na-predkladanie-ziadosti.php Výzvu na predkladanie Žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej len „LSKxP“), kód výzvy LSKxP-ÚSVRK-2011/02.

V rámci výzvy ÚSVRK ako koordinátora HP MRK, môžu tí žiadatelia (obec, mesto, mestská časť, združenie obcí) o poskytnutie podpory LSKxP (ďalej len „žiadatelia“), ktorým bola v rámci výziev LSKxP-ÚSVRK-2008/01 a LSKxP-ÚSVRK-2008/01.2 schválená žiadosť o poskytnutie podpory LSKxP,  predkladať Žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP v rámci:

  • Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“), prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov.

Potenciálny žiadateľ o NFP z OP KaHR vystupuje v rámci výzvy ÚSVRK ako partner žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, združenie obcí, pričom prostredníctvom žiadateľa (obec, mesto, mestská časť, združenie obcí) predkladá svoj projektový „rámcový“ zámer z OP KaHR na doplnenie do schválenej LSKxP.

Projektový zámer partnera žiadateľa = potenciálny žiadateľ o NFP z OP KaHR je spolu s rozpočtom projektového zámeru predkladaný žiadateľom = obec, mesto, mestská časť, združenie obcí,  ako povinná príloha Žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP na ÚSVRK.

 

RO pre OP KaHR preto upozorňuje potenciálnych žiadateľov o NFP z OP KaHR, že plánovaná výzva na predkladanie žiadostí o NFP, prioritná os 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov (http://www.mhsr.sk/harmonogram-vyziev-na-rok-2011/135526s) bude vyhlásená s relevanciou k LSKxP a preto základnou podmienkou oprávnenosti žiadateľa o NFP z OP KaHR v rámci pripravovanej výzvy je mať schválený svoj projektový zámer ako súčasť schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP obce/mesta/mestskej časti/združenia obcí.

RO pre OP KaHR zároveň odporúča potenciálnym žiadateľom o NFP z OP KaHR, ktorí plánujú v rámci pripravovanej výzvy pre prioritnú os 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, predložiť žiadosť o poskytnutie NFP, aby sa oboznámili so Zoznamom oprávnených žiadateľov (obcí/miest/mestských častí/združení obcí) na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP (príloha č. 6 výzvy  ÚSVRK http://romovia.vlada.gov.sk/12915/vyzvy-na-predkladanie-ziadosti.php), ktorých štatutárnych zástupcov môžu kontaktovať a dožadovať sa predloženia svojho „rámcového“ projektového zámeru ako súčasti žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP predkladanej na ÚSVRK príslušnou obcou/mestom/mestskou časťou/združením obcí.

Bližšie informácie týkajúce sa oprávnenosti projektových zámerov partnerov žiadateľa = potenciálnych žiadateľov o NFP z OP KaHR, je možné získať na nižšie uvedenom telefónnom čísle:

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27

Sekcia štrukturálnych fondov pre rozvoj malého a stredného podnikania

Mgr. Vojtech Pajtinka

02/58 248 462

 

Viac informácii o  Výzve na predkladanie Žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu, kód výzvy LSKxP-ÚSVRK-2011/02 zverejnenej ÚSVRK ako koordinátorom HP MRK, nájdete na internetovej stránke http://romovia.vlada.gov.sk/12915/vyzvy-na-predkladanie-ziadosti.php .

ÚSVRK bude organizovať informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov (obec, mesto, mestská časť, združenie obcí) k predmetnej Výzve na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP a ich partnerov (potenciálnych žiadateľov o NFP z OP KaHR). Presný termín a miesto konania informačného seminára budú zverejnené na stránke ÚSVRK www.romovia.vlada.gov.sk v časti Aktuality.

 

Schématický nákres