Čerpanie ŠF a KF k 31.12.2015

  • Dátum: 14. 1. 2016

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo
k 31.12.2015


Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania.
Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 31.12.2015 prostriedky vo výške 10 394,81 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 89,47%. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto dátumu sú v celkovej výške 10 826,03 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 93,19 % z celkového záväzku.


Najvyššia úroveň čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 pre jednotlivé programy bola dosiahnutá v rámci OP Doprava (98,03%), OP Bratislavský kraj (97,23%), OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (94,30%), OP Výskum a vývoj (90,50%) a Regionálneho OP (90,41%). Čerpanie na záväzku 2007-2013 v intervale 80% – 90% dosiahli  OP INTERACT II (86,20%), %), OP Vzdelávanie (86,12%), OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 (85,33%), OP Zdravotníctvo (85,24%), OP Informatizácia spoločnosti (85,14%), OP Technická pomoc (82,47%), OP Rybné hospodárstvo (81,01%) a OP Životné prostredie (80,99%).


Najnižšie čerpanie na záväzku 2007-2013 dosiahol OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (77,33%).

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 3112.2015.pdf

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=902