Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 30.11.2015

  • Dátum: 18. 12. 2015

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007- 2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania. Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 30.11.2015 prostriedky vo výške 9 620,34 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 82,81 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto dátumu sú v celkovej výške 10 231,37 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 88,07 % z celkového záväzku.

Najvyššia úroveň čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 pre jednotlivé programy bola dosiahnutá v rámci OP
Doprava (92,95 %), OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (88,82 %), OP Bratislavský kraj (88,72 %), Regionálneho
OP (87,67 %), OP Zdravotníctvo (85,30 %), OP INTERACT II (84,97 %), OP Vzdelávanie (83,29 %), OP
cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 (82,74 %) a OP Informatizácia spoločnosti (80,26 %).
Čerpanie na záväzku 2007-2013 v intervale 70% – 80% dosiahli OP Technická pomoc (79,75 %), OP Rybné
hospodárstvo (78,61 %) a OP Výskum a vývoj (77,22 %) a OP Životné prostredie (72,08 %).
Najnižšie čerpanie na záväzku 2007-2013 dosiahol OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (64,21 %).
Do 31.12.2015 je v rámci operačných programov potrebné na úrovni prijímateľov dočerpať celú zvyšnú alokáciu
programu, t. j. za všetkých 14 operačných programov zostáva vyčerpať finančné prostriedky v minimálnej sume
1 997,33 mil. EUR, z toho je zároveň potrebné do tohto dátumu na EK deklarovať sumu minimálne 76,09 mil. EUR.

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo[2].pdf