Usmernenie Poskytovateľa, ktoré aktualizuje Všeobecné zmluvné podmienky k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

  • Dátum: 3. 12. 2015
  • Operačný program Vzdelávanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydáva v zmysle čl. 8 ods. 7 Prílohy č. 1 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Usmernenie Poskytovateľa. Usmernenie Poskytovateľa aktualizuje Všeobecné zmluvné podmienky k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (t. j. prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku).

 

http://www.minedu.sk/1521-sk/aktualizacia-vseobecnych-zmluvnych-podmienok-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku/