Digitalizácia kultúry priniesla aj zlepšenie informačných systémov inštitúcií

  • Dátum: 26. 11. 2015
  • Operačný program Informatizácia spoločnosti

30. november 2015 je termínom ukončenia národného projektu Harmonizácia informačných systémov (HIS), ktorý v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) realizovalo Národné osvetové centrum.  Vďaka tomuto projektu sa rozšírili a skvalitnili informačné systémy partnerských pamäťových a fondových inštitúcií rezortu kultúry, čo prispelo k úspešnému priebehu digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska.

 

Cieľom Národného projektu Harmonizácia informačných systémov (HIS) bolo aktualizovať, rozšíriť a skvalitniť informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií, dobudovať ich infraštruktúru na národnej úrovni a zabezpečiť interoperabilitu s národným projektom Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a národným projektom Centrálny dátový archív (CDA). V rámci projektu HIS sa zabezpečilo hardvérové a softvérové vybavenie partnerských inštitúcií, inštalácia a konfigurácia tohto vybavenia a jeho nasadenie do produkčnej prevádzky. Harmonizovala sa aplikačná infraštruktúra inštitúcií tak, aby systémy, v ktorých tieto inštitúcie evidujú svoje zbierkové fondy, dokázali spolupracovať s centrálnou infraštruktúrou CAIR, a to najmä na úrovni synchronizácie metadát (popisných údajov ku kultúrnym aj digitálnym objektom) medzi centrálnou infraštruktúrou a systémom inštitúcie. Vďaka integrovaným systémovým modulom sú partnerské inštitúcie schopné vkladať dáta, t. j. výstupy svojej digitalizácie, do systémov centrálnej úrovne, budovaných v rámci OPIS, automatizovane a štandardizovane komunikovať so systémom národných registrov a portálom kultúrneho dedičstva Slovakiana a s centrálnym dátovým archívom.

 

 

 

Pre budúcnosť projekt HIS priniesol zvýšenie úrovne technického vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií, modernizáciu ich evidencií zbierkových fondov a rozšírenie možností ich prezentácie širokej verejnosti i možností výskumnej práce odbornej verejnosti.  Zapojené partnerské pamäťové a fondové inštitúcie budú môcť profitovať z využívania nových druhov medzisektorových služieb vďaka vybudovanému centrálnemu prepojeniu, ako aj novému hardvérovému a softvérovému vybaveniu. Výsledky projektu tak pomôžu nielen pri sprístupňovaní kultúrneho dedičstva Slovenska, ale aj propagácii činnosti inštitúcií a správe i dlhodobej ochrane dát.

 

 

 

Partnerské pamäťové a fondové inštitúcie (PFI) projektu HIS:

 

Slovenská národná galéria

 

Múzeum Slovenského národného povstania

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove

 

Slovenský filmový ústav

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt Harmonizácia informačných systémov spadá pod Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), Prioritná os 2 – „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“ a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Realizoval sa v období september 2012 – november 2015.

 

 

 

Aktuálne informácie o projekte sú prezentované na webovom sídle www.nocka.sk, v sekcii štrukturálne fondy. Viac informácií o projektoch prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry a obnova ich národnej infraštruktúry“, nájdete na stránkach www.opis.gov.sk a www.informatizacia.sk.

 

 

 

Realizátorom projektu HIS je Národné osvetové centrum, celoslovenské odborno-metodické pracovisko pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

 

Národné osvetové centrum je organizátorom najstaršieho a najrozsiahlejšieho celoslovenského folklórneho festivalu Východná, najstaršej prehliadky neprofesionálnych divadiel Scénická žatva, celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, je prevádzkovateľom multikultúrneho centra V-klub v Bratislave a v rámci Slovenského centra vizuálnych umení prevádzkuje aj výstavné priestory Domu umenia / Kunsthalle Bratislava.