Konferencia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

  • Dátum: 26. 11. 2015
  • Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR pozýva na konferenciu pod názvom "Záverečná konferencia Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia", ktorá sa uskutoční v pondelok 30. novembra v hoteli Sorea Regia, Kráľovské údolie 6 v Bratislave.

Cieľom konferencie je zhodnotenie komplexného programového obdobia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, jeho prínosov, problémy spojené s jeho implementáciou a vytvorenie dobrej východiskovej pozície pre nadväzujúci Operačný program Ľudské zdroje.

Program:

10.00  Otvorenie konferencie a úvodný príhovor - Ján Richter,
           minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR  10.20     Úvodný príhovor zástupcu Európskej komisie - Michael
           Morass, Európska komisia, Generálne riaditelstvo pre
           zamestnanost, sociálne veci a inklúziu, zástupca ved.
           oddelenia   10.30     Zhodnotenie prínosu a priebehu celého operacného obdobia
           OP Zamestnanost a sociálna inklúzia - Albert Németh,
           generálny riaditel sekcie fondov EÚ MPSVR SR 

*11.00 TK s novinármi za účasti ministra práce sociálnych vecí a
           rodiny SR Jána Richtera, zástupcu Európskej komisie
           Michaela Morassa, generálneho riaditeľa ÚPSVR Mariána
           Valentoviča a generálneho riaditeľa sekcie fondov EÚ MPSVR
           SR Alberta Németha

Národné projekty   

11.20  Paralela - Ján Riapoš, Slovenský paralympijský výbor  

11.50  Térenna sociálna práca v obciach - Marcel Fukas,
          Implementacná agentúra MPSVR SR  

12.10  Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie
          systému sociálnych služieb - Michal Riecanský,
          Implementacná agentúra MPSVR SR   12.35    XXI „Podpora vytvárania pracovných miest„ - Katarína
          Dubovanová, UPSVR SR   13.00    Podpora pracovných príležitostí - Katarína Dubovanová,
          UPSVR SR   13.20    Efektivita - Denisa Braxator, UPSVR SR

 Dopytovo orientované projekty
 

14.40   Občianske hliadky v prostredí MRK v obci Výborná - Ľubica
           Koledová, Implementačná agentúra MPSVR, prezentácia –
           prijímateľ NFP   15.00     „Úsmev ako dar„  - Iveta Ďuricová, Implementačná agentúra
           MPSVR, prezentácia –prijímateľ NFP   15.20     Projekt Mesto Humenné - Ľubica Koledová, Implementačná
           agentúra MPSVR, prezentácia – Miroslav Turčan   15.40     Diskusia a záver konferencie