Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.10.2015

  • Dátum: 11. 11. 2015

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného
strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-
2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I.
programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania.
Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia
2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 31.10.2015 prostriedky vo výške 9 305,22 mil. EUR,
čo predstavuje čerpanie na úrovni 80,10 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo
štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto
dátumu sú v celkovej výške 9 728,10 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 83,74 % z celkového záväzku.
Najvyššia úroveň čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 pre jednotlivé programy bola dosiahnutá v rámci
OP Doprava (88,65 %), OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (87,55 %), Regionálneho OP (86,69 %), OP
Zdravotníctvo (85,25 %), OP INTERACT II (84,98 %), OP Bratislavský kraj (84,21 %), OP Vzdelávanie (83,64 %),
a OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 (82,38 %). Čerpanie na záväzku 2007-2013 v intervale
70 – 80% dosiahli OP Technická pomoc (78,37 %), OP Informatizácia spoločnosti (76,91 %), OP Výskum a vývoj
(76,37 %) a OP Rybné hospodárstvo (76,36 %).
Najnižšie čerpanie na záväzku 2007-2013 dosiahli OP Životné prostredie (68,17 %) a OP Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast (60,30 %).
Do 31.12.2015 je v rámci operačných programov potrebné na úrovni prijímateľov dočerpať celú zvyšnú alokáciu
programu, t. j. za všetkých 14 operačných programov zostáva vyčerpať finančné prostriedky v minimálnej sume
2 312,45 mil. EUR, z toho je zároveň potrebné do tohto dátumu na EK deklarovať sumu minimálne 129,97 mil. EUR.

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo 3010.pdf