Roadshow 2015

  • Dátum: 13. 11. 2015
  • Operačný program Technická pomoc

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán v snahe pozitívneho ovplyvnenia stavu a vývoja implementácie prostriedkov zo štrukturálnych fondov na Slovensku realizuje, organizuje a podporuje rôzne aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o príspevku Európskej únie na Slovensku. Medzi tieto aktivity patrí aj aktivita Roadshow 2015.

Kampaň Roadshow 2015  je určená pre dve cieľové skupiny a to pre stredoškolskú mládež ( študentov 3. ročníkov stredných a stredných odborných škôl) a pre prijímateľov, resp. potenciálnych prijímateľov pomoci z EŠIF.

Súčasťou aktivity budú regionálne konferencie a putovná výstava, ktoré sa  budú konať  v 8 krajských slovenských mestách – Banská Bystrica, Košice, Prešov, Žilina, Trnava, Nitra, Bratislava a Trenčín. Regionálne konferencie  budú obsahovo zamerané na prezentáciu nového programového obdobia 2014-2020, predstavenie strategických a programových dokumentov a operačných programov zástupcami jednotlivých riadiacich orgánov. Súčasťou aktivity je otvorenie putovnej výstavy, ktorá bude obsahovať zbierku fotografií spolu s multimediálnou prezentáciou zameranou na výsledky úspešne implementovaných projektov končiaceho programového obdobia 2007-2013.   

V prílohe nájdte aj orientačný program konferencie

Program konferencie operačné programy (2).docx