Brusel schválil veľký vodárenský projekt pre mikroregión Bodva!

  • Dátum: 12. 5. 2014

Rozhodnutím Komisie zo dňa 5. mája 2014 Európska komisia (Komisia) schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu už ôsmemu veľkému projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva”, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje 37 336 768 Eur a ďalších 6 588 841 Eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR, pričom celkové náklady projektu predstavujú sumu 58 100 657 Eur.

Projekt predložil Riadiaci orgán pre OP ŽP už 25. júna 2013 a na požiadanie Komisie predložil dodatočné informácie 19. decembra 2013. Komisia veľký projekt posúdila a následne  schválila, pričom vyjadrila presvedčenie, že projekt je v súlade s prioritami operačného programu,  prispieva k dosiahnutiu cieľov v týchto prioritách a  je v súlade s ostatnými politikami Únie.

 

Hlavným cieľom projektu v oblasti odkanalizovania a čistenia povrchových vôd je zvýšenie a

zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu minimálne na 85% existujúcich producentov v

projektových územiach vybudovaním približne 66 km kanalizácie a pripojenie približne 10 tisíc ekvivalentných obyvateľov. Zároveň sa zrekonštruujú a intenzifikujú 2 existujúce ČOV

Moldava nad Bodvou a Šaca v súlade s platnou legislatívou na kapacitu 24 tisíc EO.

Hlavným cieľom projektu v oblasti zásobovania pitnou vodou je zabezpečiť pripojenie obyvateľstva na zdroj nezávadnej pitnej vody dobudovaním verejných vodovodov s využitím kapacity stávajúcich vodárenských sústav. V rámci projektu sa vybuduje približne 71 km vodovodnej siete, 2 tisíc vodovodných prípojok, a napojí sa okolo 7,9 tisíc obyvateľov.

 

Predkladaný projekt pozostáva z 3 častí:

1. Vybudovanie a rozšírenie vodovodných sietí v 16 obciach v okrese Košice – okolie - Projekt rieši jednak vybudovanie ako aj rozšírenie vodovodnej siete, resp. vybudovanie a rozšírenie skupinového vodovodu v 16 obciach: Medzev, Mokrance, Janík, Paňovce, Čečejovce – Seleška, Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Šemša, Hodkovce, Nováčany, Cestice, Komárovce, Buzica, Rešica, Nižný Lánec, Perín – Chym.

2. Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete v 6 obciach v okrese Košice – okolie – Projekt rieši vybudovanie kanalizačnej siete v obciach Veľká Ida a Jasov a rozšírenie kanalizačnej siete v obciach Turňa nad Bodvou, Medzev, Poproč a Moldava nad Bodvou – časť Budulov.

3. Zvýšenie kapacity jestvujúcich ČOVpri ČOV Moldava nad Bodvou zvýšenie kapacity na 15 168 EO a pri ČOV Šaca zvýšenie kapacity na 9 277 EO.

 

Projekt napomôže k dosiahnutiu súladu so smernicou Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v rámci 7 aglomerácii, a to prostredníctvom cca 66,4 km novovybudovaných kanalizačných sietí, na ktoré sa napojí  10 333 EO a cca 71,8 km novovybudovaných rozvodov pitnej vody, na ktoré sa napojí 7 938 obyvateľov. Taktiež bude zabezpečený zber a čistenie odpadových vôd od približne 24 445 ekvivalentných obyvateľov na 2 zrekonštruovaných ČOV, ktoré budú po realizácii projektu vyhovovať tak kapacitným ako aj kvalitatívnym požiadavkám na čistenie odpadových vôd.

Vlastníkom a prevádzkovateľom vybudovanej infraštruktúry aj intenzifikovaných ČOV je žiadateľ, regionálna vodárenská spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá bude prevádzkovať systém počas celej ekonomickej doby projektu.